خانه / اخبار مسکن / سیل، دومین خطر پایتخت

سیل، دومین خطر پایتخت

سیل، دومین خطر پایتخت

|سیل، دومین خطر پایتخت از خراسان مسکن|

http://www.bananews.ir/

رییس نهاد پیشگیری و همچنین مدیریت بحران شهرتهران سیل را به عنوان دومین مخاطره در تهران بعد از زلزله اعلام و همچنین بر ضرورت برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین آمادگی حداکثری جهت مواجهه با آن هم تاکید کرد.

به به گفته بنانیوز(BanaNews.ir)؛ دکتر احمد صادقی در نخستین جلسه مانور مدیریت سیلاب استان تهران در آن مانور دورمیزی اراده و تصمیم راسخ گیری و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی قبل از وقوع بحران را ضروری خواند و همچنین گفت: زمان مقابله و همچنین ساعت های طلایی و همچنین ابتدایی و اولیه وقوع حادثه صرفا بایستی و حتما به اجرای تصمیمات از قبل اتخاذ شده پرداخت. از همین رو مدیریت بحران بایستی و حتما ابعاد و همچنین زوایای متنوع و گوناگون و مختلف را از قبل به صورت فرایند بررسی کردن و همچنین تصمیمات اتخاذ شده را در زمان حادثه عملیاتی کند.

او همچنین افزود: از قبل به تا حال آن مشکل مطرح بوده و همچنین مدیران در صحنه حادثه جدید و تو و تازه به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن اراده و تصمیم راسخ گیری می افتادند و همچنین آن کوتاهی از نگاه انظار و افکار عمومی پذیرفته نیست.

او همچنین تاکید کرد: بر اساس تجارب جهانی مدیریت بحران بایستی و حتما تحت یک فرماندهی واحد و همچنین با برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین تدوین سناریوی حوادث از قبل اعمال می شود و همچنین در قالب دستورالعمل و همچنین شیوه نامه های اجرایی و همچنین حتی ساخته یا ایجاد سامانه های هشدار و همچنین آمادگی امکان تحقق سریع ترین واکنش فراهم می شود.

او همچنین افزود: جهت رسیدن به آن هدف بایستی و حتما از زیرساختی همچون قانون و همچنین ساختار و همچنین دستورالعمل برخوردار باشیم. در آن صورت می قدرت مدل های موفق را از طریق کارگروه های تخصصی مدیریت بحران تهیه و همچنین تدوین کنیم. بهره گیری از مراجع و همچنین مجامع علمی از زیرساخت های دیگر مدیریت بحران می باشد که می قدرت با تکیه بر آن هم بر دغدغه های مدیریت بحران غلبه کرد.

ریاست نهاد پیشگیری و همچنین مدیریت بحران شهرستان تهران با اشاره به آن که تجربه زیاد مقابله با حوادث و همچنین سوانح از سرمایه های مدیریت بحران کشور به شمار می آید، گفت: آن تجربه ها بایستی و حتما میان مدیران تبادل و همچنین باره های بهره گیری از آن هم فراهم می شود تا در کوتاه ترین زمان به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران به ظرفیت تفاهم نامه مشترک منعقد شده میان شهرداری تهران، وزارت نیرو و همچنین شورای اسلامی شهرستان تهران در سال شمسی ۸۷ اشاره کرد و همچنین گفت: مفاد آن تفاهم نامه مبنی بر کاهش خطرپذیری و همچنین پیشگیری می باشد و همچنین در حال حاضر عملیاتی شدن آن هم در دستور کار کارگروه سیل و همچنین شریان های حیاتی شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران قرار دارد.

صادقی به ضرورت تهیه و همچنین تدوین نقشه خطرپذیری سیلاب شهرستان تهران اشاره کرد و همچنین گفت: پهنه بندی خطر سیلاب و همچنین ساخته یا ایجاد سامانه هشدار سریع سیلاب بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهرستان تهران در دستور کار قرار دارد و همچنین خوشبختانه کارگروه های شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران فعال شده اند و همچنین تعامل مناسبی میان نهاد ها و همچنین نهادهای مدیریت شهری در آن کارگروه ها برقرار شده می باشد.

او همچنین تاکید کرد: نهاد مدیریت بحران شهرستان تهران با بهره گیری از تجارب جهانی، دانش روز و همچنین ساخته یا ایجاد نهادهای مردمی اقدامات موثری در حوزه مدیریت بحران پایتخت انجام داده می باشد و همچنین آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار سایر شهرستان ها و همچنین کارگروه های مدیریت بحران کشور قرار دهد

.

ریاست نهاد پیشگیری و همچنین مدیریت بحران شهرستان تهران افزود: بعد از زلزله مهمترین دغدغه مدیریت بحران حادثه سیل می باشد که بایستی و حتما با توجه به توانمندی های موجود نسبت به تهیه دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری با هماهنگی تمامی نهاد ها اقدام می شود و همچنین آن مانور باره ساز تحقق آن همکاری و همچنین تعامل می باشد.

مهندس محمدرضا احمد نسب دبیر کارگروه مسائل سیل و همچنین شریان های حیاتی نیز در آن نشست با اشاره به فعالیت های انجام گرفته در آن کارگروه و همچنین هماهنگی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت اجرای آن مانور گفت: تصمیمات اتخاذ شده جهت نمایش آن مانور آن بود که کار به صورت علمی اجرا و همچنین چرخه آمادگی مانور در قالب برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی، آموزش، تمرین و همچنین ارزیابی به صورت کامل دنبال می شود.

او همچنین افزود: شناسایی ماهیت ها و همچنین پیامدهای وقوع سیل، سیاست ها و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین شفاف سازی عملکرد قسمت و بخش های متنوع و گوناگون و مختلف، شناخت اوضاع اضطراری ناشی از وقوع سیل، ارتقای هماهنگی سازمانی و همچنین تمرین و همچنین تیم سازی جهت شناخت همدیگر بخشی از اهداف نمایش آن مانور دور میزی می باشد.

او همچنین یادآور شد: بایستی و حتما با هماهنگی درون سازمانی و همچنین تعامل اکثرا و بیشتر بتوانیم شرایطی ساخته یا ایجاد کنیم که در کمترین زمان ممکن اوضاع اضطراری را به حالت عادی برگردانیم.

او همچنین با اشاره به طرح های انجام گرفته در شرکت آبفای استان تهران در باره آبرسانی اضطراری از آمادگی جهت اجرای طرح نصب ۴۰۰ مخزن کلرزنی به منظور ذخیره و همچنین بهره بری و استفاده آب در شرایط اضطراری در تهران خبر داد و همچنین گفت: در صورت تامین زمین از سوی شهرداری تهران طی سه سال شمسی آن طرح قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت وقوع زلزله مشکلی جهت تامین آب تهران نخواهیم داشت.

در ادامه مهندس ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران نیز به تحلیل اوضاع سیل و همچنین خطرپذیری شهرستان تهران در آن باره پرداخت و همچنین با اشاره به وجود ۱۶۰۰ کیلومتر رودخانه در محدوده استان تهران و همچنین ذکر آن نقطه که ۲۷۰ کیلومتر از آن رودخانه ها در محدوده شهرستان تهران قرار دارد به بررسی کردن خسارت های ساخته یا ایجاد شده در طول دوران های متنوع و گوناگون و مختلف بر اثر وقوع سیل در آن محدوده پرداخت و همچنین گفت: سیلاب قابل کنترل نیست ولی باید توجه داشت می قدرت با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع خسارات و همچنین کاهش آن هم جلوگیری کرد.

همچنین دکتر جدی مجری علمی مانور به تشریح اهداف و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب های مرتبط با مانور دورمیزی مدیریت سیلاب تهران پرداخت و همچنین با اشاره به آن که حرکت مدیریت بحران در کشور به تا حال رو به جلو بوده و همچنین تدوین قانون و همچنین شکل گیری ساختار و همچنین زیرساخت های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نشان دهنده آن روند رو به جلو در ۱۰ سال شمسی قبل می باشدبه تشریح معظلات و مسائل و مشکلات موجود در باره مدیریت بحران پرداخت و همچنین بر لزوم هماهنگی و همچنین تعامل بین سازمانی به عنوان یکی از ضرورت های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت تقویت آن ساختار تاکید کرد.

او همچنین همچنین آمادگی در برابر دیگر سوانح در شهرستان تهران را ضروری خواند و همچنین گفت: آمادگی در برابر زلزله به عنوان مهمترین مخاطره شهرستان تهران نمی تواند باعث ساخته یا ایجاد آمادگی در برابر سایر مخاطرات می شود.

در ادامه همایش نمایش نخستین مرحله مانور دورمیزی مدیریت سیلاب تهران دکتر میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد به بررسی کردن علل افزایش خطرپذیری سیلاب تهران پرداخت و همچنین دکتر ترابی مدرس دانشگاه صنعتی شریف اوضاع شبکه جمع آوری آب های سطحی تهران و همچنین آسیب پذیری آن هم را تشریح کرد.

همچنین مهندس سعیدی دبیر کل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران به بررسی کردن ماهیت شناسی سیلاب شهری و همچنین پیامدهای آن هم پرداخت و همچنین دکتر نعمت حسنی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز مدیریت شرایط اضطراری در سیلاب شهری را مورد تحلیل قرار داد.

براساس به گفته مرکز اطلاع رسانی مدیریت بحران پایتخت، در مرحله نخست مانور دور میزی مدیریت سیلاب تهران تمامی افراد کارگروه مسائل سیل و همچنین شریان های حیاتی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان تهران شامل شرکت آب و همچنین فاضلاب استان تهران، مترو، آتش نشانی، مخابرات، هلال احمر، قوه انتظامی، ستادهای مدیریت بحران منطقه ها و مناطق ۲۲گانه شهرستان تهران شرکت گاز، اورژانس و همچنین نهاد پیشگیری و همچنین مدیریت بحران شهرستان تهران حضور داشتند.

 

ایسنا

سیل، دومین خطر پایتخت در تاریخ ۸ April 2016 | 8:19 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …