خانه / مقالات / تحقیق ارتباطات آدمی

تحقیق ارتباطات آدمی

ز آنجایی که مدیر در هر سازمانی مسئول نهایی حسن انجام امور است در مرز رابطه سازمان با محیط قرار دارد

مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر

مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر,مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر,مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر

و نیز در خود سازمان باعث ایجاد پیوند بین اعضاء می گردد می بایست در ایفای نقش خود از مهارتها و فنون ارتباطات اجتماعی و مناسبات آدم ی آگاهی داشته از آنها مصرف نماید او همین طور می بایست در حفظ گسترش محیط سالم تاثیر گذار ارتباطات اجتماعی بین معلمان دانش آموزان والدین حداکثر تلاش را به کار بندد مدیریت به اینکه در محدوده کاری یعنی در سازمان روش و پرورش با آدم سر و کار دارد از ارزش جهت ای برخوردار است
ارزش ضرر ورت پژوهش :
ارتباطات آدم ی مفهوم وسیع ی دارد هر نوع رابطه بین دو فرد دو گروه و سازمان غیره را در بر می گیرد . ارتباطات آدم ی در سازمان آموزش ی فرآیند برقراری ، حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا بین اعضای یک سیـستم اجتماعی است که با تأمین نیازهای منطقی اجتماعی و روانی فرد گروه سبب تفاهم حس رضایت مفید ی متقابل به پدیدار شدن زمینه های اعتماد انگیزش رشد و تسهیل رسیدن به اهداف سازمان روش ی می شود و حاوی رفتارهای پروگرام ریزی شده از طرف مدیران ، معلمان و کارکنان است که با توجه به شرایط سنی نیازها روند بیشتر شدن دانش آموزان نیازهای آنها را تأمین می نماید ، به اضافه اینکه ارتباطات آدم ی در روش گاه مهمترین علت خوب یت مدیران روش گاه مربیان و کارکنان آن است .
اهداف کلی و ویِژگزینشه تحقیق :
ارزش وجود ارتباطات آدم ی در آموزش گاه تأثیر آن بر عملکرد معلم بر کسی پوشیده نیست ( در این پروژه به تفصیل بحث می گردد )
و لذا چند کوتاه از مجموعه دلایلی که وجود روابط آدم ی و ارزش آن را در روش گاه جهت ما به اثبات می رساند از این قرارند :
۱٫ معرفت ویژگیها فردی تک تک اعضاء معلمان یا مدیران .
۲٫ معرفت کنش ها واکنشها .
۳٫ معرفت ریشه فرق ها اختلافات بین مدیران و معلمان .
۴٫ پیدا کردن راههای عملی جهت جلب همکاری افراد زیر دست .
۵٫ پیدا کردن راههای عملی تشویق تنبیه .
۶٫ به پدیدار شدن جو مناسب .
۷٫ تقویت وسیله و کسب رضایتمندی .
۸٫ ارضاء و برآوردن نیاز منطقی و برقراری ارتباطات عمومی سالم در سایه رشد و تفاهم و همکاری متقابل .
۹٫ تحقیق و ارزیابی و پیدا کردن روش های مدیریت و رهبر ی مناسب در سازمان .
فرضیه های پژوهش :
فرضیه مهم : بین میزان موفق یت مدیران در برقراری روابط آدم ی در محیط آموزش گاه و میزان رضایت شغلی دبیران و کارکنان آن رابطه ای مستقیم ( بیشتر از میزان مبوسیله ـ زیاد یا زیاد زیاد ) وجود دارد .
فرضیه های فرعی :
۱٫ برقراری ارتباطات آدم ی توسط مدیر سبب رضایت شغلی معلمان می گردد .
۲٫ برقراری روابط آدم ی بوسیله مدیر سبب ایجاد محیط مناسب امن برای همکاران می شود .
۳٫ بین وجود روابط آدم ی و میزان بازدهی و عملکرد افراد رابطه وجود دارد .
۴٫ بین وجود روابط آدم ی و میزان رفع موارد همکاران رابطه وجود دارد .
۵٫ بین برقراری روابط آدم ی بوسیله مدیر ایجاد زمینه مساعد کنترلی رابطه وجود دارد .
۶٫ بین برقراری ارتباطات آدم ی رعایت اصول و اخلاق نیکو رابطه وجود دارد .
۷٫ بین برقراری ارتباطات آدم ی بوسیله مدیر معرفت روحیات و احساس ات داخلی افراد رابطه وجود دارد .
۸٫ برقراری ارتباطات آدم ی بوسیله مدیر سبب رفع اختلالات شخصی و مرمت ارتباطات تخریب شده می شود .
۹٫ برقراری ارتباطات آدم ی بوسیله مدیر سبب ایجاد محیطی سالم شاداب برای دانش آموزان و معلمان می شود .
قبلی ه تحقیق :
مشاهدات صورت گرفته در درون کشور
« تحلیل میزان موفق یت مدیران مدارس متوسط ه نظام جدید شهر مشهد در ایجاد ارتباطات آدم ی ، در محیط روش ی از دیدگاه دبیران ، مشاوران ، کارکنان در سال تحصیلی ۷۴ ـ ۷۳ »
محقق : حسین شیخعلی بابائی
زمان : ۱۳۷۴
در این تحقیق ۱۲۰ دبیر ، کارکنان مشاور ۲۰ دبیرستان نظام جدید شهر مشهد با پرسش نامـه ۳۰ سؤالی ارزیابی گردید ، به این نتیجه رسید که بیش از نیمی از مدیران نظام جدید متوسط ه در ایجاد ارتباطات آدم ی در محیط آموزش ی موفق بوده اند .
سؤال پژوهش : آیا از نظر دبیران مشاوران کارکنان مدیران نظام نو آموزش متوسط ه در برقراری روابط آدم ی در محیط آموزش ی خوب بوده اند ؟
فرضیه پژوهش : میزان موفق یت مدیران مدارس متوسط ه نظام نو ارتباطات آدم ی بیشتر از میزان مبوسیله است ، وسائل اندازه گیری سوال نامـه محقق ساخـته بوده است .
جامعه آماری جامعه نمونه : دبیران کارکنان تمام مدارس دوره متوسط ه نظام نو شهر مشهد که ۲ نفر مشاور ۶۵۵ نفر کارکنان روش ی غیر روش ی گزینش شده است .
روش های آماری : فراوانیها نمودارهای دایره ای الفبای کرانباخ .
نتایج توصیه ها : به نظر مشاوران وبقیه کارکنان روش ی و غیر روش ی مدارس نمونه تحقیق مدیران نظام روش مبوسیله ه در مدیریت ارتباطات آدم ی موفق بوده اند ، در این تحقیق توصیه گردیده است که به مدیران صلاحیت دار مدارس نظام جدید متوسط ه اختیارات بیشتری داده شود .
« تحلیل انتظارات دبیران از نقش مدیران مقایسه آن با عملکرد مدیران دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی ۸۰ ـ ۷۹ »
که از ۱۴۹۶ دبیر شاغل به تعداد ۱۵۰ دبیر به عنوان نمونه انتخاب گردید فرضیات آن عبارتند از :
الف ) بین انتظارارت دبیران از نقش مدیران عملکرد مدیران فرق معنادار وجود دارد که مورد تأیید قرار گرفت .
ب ) فاصله انتظارت دبیران از نقش مدیران و عملکرد مدیران در دبیرستان های زنانه و پسرانه مفرق است که تأیید نگردید .
ج ) « فاصله انتظارات دبیران از نقش مدیران عملکرد مدیران در دبیرستان های دولتی غیر انتفاعی مفرق است » تأیید گردید .
بررسی ها خارجی در رابطه با مورد :
هوگومانستربرگ : یکی از نخستین مطالعاتی که دوره کلاسیک را به دوره نئو کلاسیک پیوند داده نتایج بررسی ها و تحقیقات هوگومانستربرگ بود . او با به کار بردن آزمون های روان شناختی تلاش ی کرد که به جستجوی ویژگیها درجه تیلور بپردازد . او توجه را به فرق های فردی و عوامل اجتماعی مثل یکنواختی و خستگی معطوف داشت زمینه را به نتایج بررسی ها و تحقیقات بعد که منجر به پیدایش روابط آدم ی شد آماده کرد .
تست ات هاثورن :
آزمایش ات هاثورن طی سال های ۳۲ ـ ۱۹۲۴ در شرکـت وسترن الکتریک در ایالت ایلی نویز آمریکا با همکاری انستیتو ماساچوست و شورای پژوهش های ملی آمریکا انجام گرفت .
هدف اولیه آزمایش ات تحلیل اثرات مختلف شرایط محیط کار منعبارت اثرات روشنایی بر تولید کارپرهزینه بود که به تدریج تبدیل به یکی از زیاد ترین کامل ترین تست ات در تاریخ مطالعات علمی مدیریت شد .
آزمایش ات اولیه او توسط استوکر و بارکر انجام پذیرفت . نتایج متضاد و شگفت انگیزی به بار آورد . زمانی که روشنایی کارگاه را بیشتر نمودند ، دیدن د که سطح بازده کارگـران افزایش یافت و به این نتیجه رسیدند که روشنایی باعث افزایش سطح تولید کارایی می شود و پس نور را کاهش دادند ولی با تعجب دیدن د که بازده کار همچنان سیر صعودی دارد کاهش نیافت . آنها به طور ضمنی پی به عوامل دیگری همچون روحیه و انگیزه پی بردند . لذا برای اینکه شرح ی جهت این پدیده بیابند از پژوهشگران علوم رفتاری اجتماعی جهت تکمیل آزمایش ات مختلف دعوت کردند . بدین صورت از پروفسور التون میو همکارانش بر گر وایت هد وال جی هندرس و دیکسن دعوت به عمل آوردند . میو همکارانش کار به سری آزمایش ات نمودند . نتایج آزمایش ات نشان داد که مهمترین انگیزه ایجاد رفتار آدم ی فقط جنبه های مادی ناست و همین طور سازمان های آدم ی از ترکیبات ویِژگزینشه سازمان رسمی برخوردار نمی باشند و روشن گردید که تولید بیشتر تحت تأثیر محیط ارتباطات اجتماعی است نه شرایط فیزیکی کار .
نتایج حاصله از بررسی ها هاثورن منجر به توسعه تکمیل نظریه ارتباطات آدم ی گردید . ( پرهیزگار ۱۳۷۲ ، ۲۲ ) .
شیوه نوع تحقیق :
روش های تحقیقی یا توصیفی اند یا تجربی .
مشاهدات توصیفی مستقیماً به تعیین ویژگیها موقعیت همان گونه که در پژوهش هستند مربوط است هدف این نوع تحقیقات ، توصیف آنچه که موجود است ، با توجه به متغیرها شرایط موقعیتی است . ( جاکوبز ۱۹۸۵ )
تحقیق حاضر از نوع توصیفی است به مفهوم وضعیت فعلی پدید ها را ارزیابی می نماید همین طور می توان گفت از نوع مطالعات زمینه یابی ( یا پیمایشی ) است بیشتر هدف معرفت وضع فعلی است و ارتباطات بین متغیر ها دست کاری نشده اند ( جان بست ۱۳۷۱ )
جامعه آماری :
جمله است از مجموعه ای از افراد که با توجه به مساله پژوهش دارای ویژگی مشترکی می باشند و نتایج پژوهش می بایستی به آنها تعمیم داده شود .
در این تحقیق جامعه مورد هدف تمام مدیران دبیران روش گاه های آموزش ی پسرانه بخش زبرخان می باشند که از طرف اداره آموزش و پرورش زبرخان ابلاغیه مدیریت یا تدریس برای آنها صادر گردیده آنها در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ مشغول به کار بوده اند .
روش نمونه گیری :
نمونه : در یک تعریف کلی می توان به هر جزء از جامعه که معرف جامعه باشد اطلاق نمود . نمونه گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی و مشاهدات به شمار می رود .
روش های نمونه گیری به تناسب جامعه موضوع محقق مفرق است که از ذکر آنها خودداری می کنیم .
از آن جهت که مساله تحقیق « میزان موفق یت مدیران در برقراری روابط آدم ی و رضایت شغلی معلمان در بخش زبر خان است ، و چون زبر خان به صورت طبیعی از نظر اقتصادی اجتماعی تقسیمات کشوری به سه دهستان تقسیم شده است که این بر حضـور دانش آموزان در روش گاه های مفرق گزینش جا توسط دبیران در ابتدای سال تحصیلی و همین طور قبول مدیریت توسط مدیران تأثیر گذار است ، اما با توجه به اینکه سه نقطه شهری ( خرو ـ درود و قدمگاه ) در حال حاضر دارای ویژگی ها یی همچون فوق العاده ها و انعام های مناطق محروم نمی باشند که این نیز شاید تا حدودی بر حضور و انتخاب جا توسط افراد تأثیر گذار باشد .
وسائل و نحوه گرد آوری داده ها :
در این پروژه از سه نوع وسائل مصرف شده
مشاهده : خود محقق در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ در آموزش گاه حضـور داشته نحوه برخورد و رفتار نگرش نیز رفتارهای متقابل دبیران نسبت به مدیران را تحلیل کرده است .
مصاحبه : همچنین با توجه به حضـور محقق در یک روش گاه رابطه صمیمانه با دبیران و آنان در آموزش گاه مفرق با ۱۱ دبیر مصاحبه انجام داده نگرش آنان را نسبت به مدیران جویا گردیده است .

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

معرفی گوشی شیائومی ردمی نوت ۵ پرو

معرفی گوشی شیائومی ردمی نوت ۵ پرو در این مقاله می خواهیم به معرفی گوشی شیائومی …